Správa CHKO Železné hory >> Charakteristika oblasti

Charakteristika oblasti

Železné hory - krajina starobylých strážišť, tajuplných lesních hvozdů, stříbrných říček a kamenitých potůčků. Krajina se sítí cest, stezek a pěšin propojující malebná sídla a osady.  Krajina slitá v celistvý obraz inspirující české malíře a umělce.

Železné hory jsou výběžkem Českomoravské vrchoviny pozvolna spadající do roviny Polabí na severu a na jihu se prudce klonící do luhu řeky Doubravy. V roce 1991 byla na části tohoto území vyhlášena Chráněná krajinná oblast Železné hory.

K nejnápadnějším znakům oblasti patří zlomový hřbet, hluboká údolí, říční nivy, lesní celky, louky a pole. To vše ve spojení se sídly dotváří krajinný ráz typický pro naši oblast. Spolu s dlouhou historií, která v sobě nese stopy od doby Keltů až po architekturu dneška, vznikl jedinečný a neopakovatelný přírodní prostor.

Naše oblast sekrajina u Bojanova na rozloze 284 km2 může pochlubit nejsložitější geologickou skladbou v rámci Evropy. Na západní straně leží horniny předprvohorního stáří. Celá centrální část patří různě starým metamorfova ným horninám. Typické jsou zde ruly a žuly, ojediněle se vyskytují gabro a hadec. U Vápenice a Javorky se uchovaly čočky vápence. U Kraskova jsou usazeniny permokarbonského stáří. Druhohorní období je v podobě pískovců a slínovců. V době ledové se místy tvořily spraše.

 

Pestré podloží a různost povrchů, spolu s mnoha dalšími vlivy, podpořily vznik rozdílných společenstev rostlin. V lesích se setkáme s bučinami, bukojedlinami, olšinami a jasaninami. Na skalních výchozech rostou bory. V nejnižších částech se nacházejí dubiny a dubohabřiny. Tyto původní lesní typy jsou dnes na mnoha místech nahrazeny smrčinami.

 

Živočichové obývají všechny typy prostředí. Velmi cenná společenstva hmyzu je možno nalézt v národní přírodní rezervaci Lichnice a na mokřadech. Mnohé z těchto druhů jsou však nenápadné. Nápadnější jsou obratlovci. Vody obývá, místy početně, vranka obecná, vzácný mník jednovousý a mihule potoční. K nápadným ptákům patří v některých obcích čáp bílý a v lesích čáp černý. V bukových porostech žije datel černý, lejsek malý i holub doupňák.

 

Posláním oblasti je uchování krás přírody a krajiny Železných hor a v dalším rozvoji podpora šetrného využití území, včetně výstavby, která zohledňuje venkovské typy, tvary a proporce. Nejcennější části Železných hor jsou chráněny ve 27 zvláště chráněných územích. Některá z nich jsou přístupná pouze po značených cestách a pěšinách, jiná jsou volně přístupná, avšak je třeba respektovat omezení, např. ve sběru přírodnin, nenarušování skalních výchozů, rušení hnízdišť a podobně

 

Chráněná krajinná oblast Železné hory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa CHKO Železné hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt