Správa CHKO Železné hory >> Stavební činnost

Stavební činnost a krajinný ráz

Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Železné hory

  formulář žádosti ke stažení

 

Jedním z principů péče o CHKO Železné hory je rovněž ochrana dochovaných hodnot venkovské architektury a sídel a usměrňování nové výstavby tak, aby další vývoj vytvářel příznivé podmínky pro život v kvalitním prostředí.

Architektonická řešení nových staveb i změn staveb starších z těchto důvodů, alespoň v chráněném území, musí respektovat dochované kvality a charakter původní zástavby.

 

Výňatek z myšlenek Charty venkovského prostoru ( Evropská rada, Štrasburk 1993 ):….. je nutno chránit rozmanitost kulturní krajiny, je nutno opatrovat krásu a jedinečnost starých budov a přizpůsobovat styl a vzhled nových budov charakteru staveb původních ….

 

Vyběr pozemku

Již při výběru pozemku je nutné si uvědomit, že v chráněném území je možno stavět pouze na místech, která pro to mají právní a technické podmínky - zpravidla jde o pozemky určené k zástavbě v územním plánu. Zjistěte přesně číslo a druh pozemku a katastrální území pro lokalitu, kde byste rádi stavěli svůj dům. Na městském nebo obecním úřadě se z územního plánu dozvíte, zda tento pozemek je nebo neni určen k zástavbě.

 

Stavební záměr

Před zadáním projektových prací nebo před zakoupením projektu je vhodné stavební záměr konzultovat na Správě CHKO Železné hory. Zde je dobré kromě zmíněných údajů o pozemku předložit snímek katastrální mapy (v kopii), jednoduchý nákres stavby provedený v měřítku (především pohledy), situaci umístění stavby na pozemku a popis sta- vebních materiálů použitých na střešní krytiny a fasády. 

Většina běžných typových projektů podle katalogů je pro území CHKO nevhodná. Konzultací, která je bezplatná, se vyhnete přepracovávání projektů, ušetříte čas a finanční prostředky.

 

  Jak stavět v CHKO Železné hory, brožura určená zájemcům o výstavbu domů pro bydlení - přiměřeně ji lze aplikovat i na příbuzné typy staveb (rekreační objekty, drobnou a doplňkovou architekturu a menší komerční stavby a provozovny). 

 

Konzultaci si můžete domluvit telefonicky (951424802, 721249005) na Správě CHKO Železné hory v Nasavrkách, nebo na stavebních úřadech, které náš pracovník pravidelně navštěvuje v předem daných termínech (v rámci území CHKO Železné hory).

 

První středa v měsíci:   

   
Hlinsko    

  800  -    930    

Ždírec nad Doubravou    

1000  -  1100    

Chotěboř    

1200  -  1500   

                                                                                                                                       

Druhá středa v měsíci: 

    
Seč    

  800  -  1000    

Třemošnice    

1030  -  1500   

 

Třetí středa v měsíci:      
Slatiňany    

800  -  1000    

Chrudim    

1030  -  1400 

 

Povolování staveb

Pro stavební záměry schvalované stavebním úřadem vydává Správa CHKO Železné hory závazná stanoviska, která jsou podkladem pro rozhodování stavebního úřadu. Jedná se o následující případy:

 • nové stavby

 • přístavby, nástavby, stavební úpravy

 • změny staveb před jejich dokončením

 • změny staveb spojené s kolaudačním řízením

 • změny užívání staveb

 • odstranění staveb

 

Základní regulativy při nové výstavbě a rekonstrukcích staveb:

  

 1. Hmota objektu v klasických proporcích – stavby přízemní, resp. s polopatrem, s podkrovím. Poměr hmoty stěnové části ke střešní alespoň 1:1,2. Půdorys výrazný obdélník (1:2 a delší), možné přístavby do L, U, H, T. Šířka průčelí se nevymyká obvyklé šířce původních staveb v lokalitě. (Zpravidla se pohybuje mezi 6 – 8,5 m.)

 2. Zastřešení sedlové, či polovalbové, v oprávněných případech valbové. Sklon střechy ideálně 45°, možno však od 40° do 50°. Půdní nadezdívky pouze nízké, okapová hrana cca ve výšce stropní konstrukce. Zachování výškové hladiny zástavby. V případě použití nadkrokevního zateplení či vazníku tenká okapová hrana.

 3. Zasazení do terénu s minimalizací rozdílu mezi úrovní podlahy přízemí a okolního upraveného terénu. Respektování urbanistické struktury sídla. Velikost a tvar pozemku, umístění stavby v souladu s dochovanou urbanistickou strukturou sídla.
 4. Tvarosloví úměrně přizpůsobené tradičním výrazům. Okna nikoliv horizontální, spíše obdélná na výšku, případně čtvercová. Okna je žádoucí členit příčkami. Průčelí je žádoucí členit římsami, lizénami, opláštěním štítu, předsazením soklu apod. Větší okenní otvory (francouzská okna) a vstupní dveře umisťovat do podélné stěny.

 5. Kompozice štítových fasád v symetrii podle střední osy, případně jednostranné předsazené zápraží.

 6. Ve štítových stěnách neprovádět balkony a lodžie, v oprávněných případech u drobnějších staveb lze lodžii ve štítu akceptovat.

 7. Přístavby, verandy, přístavky zastřešovat buď malým příčným sedlem či pultovou střechou měkce odštěpenou ze střechy hlavní. Přístavby jsou zpravidla uskočené od roviny štítu. Objem přístavby (šířka, délka, výška) pouze do té míry, aby nebyla narušena čitelnost a dominance hlavní hmoty.
 8. Materiály doporučené:                                                                                                                                                                        vnější omítky hladké, svislé dřevěné obklady
  střešní krytinapálená ( červená až hnědá); ploché lehké krytiny – obzvláště na roubenkách (např. šablony na způsob eternit, bitumenové pásy -  možno též v tmavě šedé, šindel).
  okna, dveře - dřevěné, členěné                                                                                                                                                      ploty - plaňkové, klasické drátěné, prkenné, živé listnaté
 9. Materiály zapovězené:                                                                                                                                                                     omítky - břizolit, kombinace s obkladačkami, zrcátky, břizolitovými sgrafity apod. , křiklavé barvy,            
  střešní krytina - vlnité a trapézové desky, tabulový plech apod.,  lesklé krytiny    
  okna - skleněné tvárnice (zvláště barevné), copilit, apod.                                                                                                            ploty – betonové panelové, nevhodné jsou smrčkové a tůjové    
 10. Stavby od těchto požadavků odlišné lze připustit jen tehdy, jedná-li se o kvalitní architektonické dílo navržené autorizovaným architektem. Řešení takových staveb je nutno projednat v odborné komisi pro architekturu a urbanismus při Správě CHKO.

Podrobně zpracované zásady pro úpravu starých a výstavbu nových budov

V zájmu zachování charakteru unikátní krajinné oblasti vydává Správa CHKO Železné hory zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v hranicích CHKO Železné hory, které jsou východiskem pro stanoviska odborné architektonickourbanistické komise CHKO k předkládaným stavebním záměrům a projektům, i k jejich realizacím.

 

   Podrobně zpracované zásady pro úpravu starých a výstavbu nových budov v CHKO Železné hory  

 

 

 Další informační nateriály:

 

   Venkovská architektura 

 

       

             

 

                                                                                                                         

 

Správa CHKO Železné hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt