Správa CHKO Železné hory >> Stavební činnost

Stavební činnost a krajinný ráz

Zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v CHKO Železné hory

  formulář žádosti ke stažení

 

Jedním z principů péče o CHKO Železné hory je rovněž ochrana dochovaných hodnot venkovské architektury a sídel a usměrňování nové výstavby tak, aby další vývoj vytvářel příznivé podmínky pro život v kvalitním prostředí.

Architektonická řešení nových staveb i změn staveb starších z těchto důvodů, alespoň v chráněném území, musí respektovat dochované kvality a charakter původní zástavby.

 

Výňatek z myšlenek Charty venkovského prostoru ( Evropská rada, Štrasburk 1993 ):….. je nutno chránit rozmanitost kulturní krajiny, je nutno opatrovat krásu a jedinečnost starých budov a přizpůsobovat styl a vzhled nových budov charakteru staveb původních ….

 

Vyběr pozemku

Již při výběru pozemku je nutné si uvědomit, že v chráněném území je možno stavět pouze na místech, která pro to mají právní a technické podmínky - zpravidla jde o pozemky určené k zástavbě v územním plánu. Zjistěte přesně číslo a druh pozemku a katastrální území pro lokalitu, kde byste rádi stavěli svůj dům. Na městském nebo obecním úřadě se z územního plánu dozvíte, zda tento pozemek je nebo neni určen k zástavbě.

 

Stavební záměr

Před zadáním projektových prací nebo před zakoupením projektu je vhodné stavební záměr konzultovat na Správě CHKO Železné hory. Zde je dobré kromě zmíněných údajů o pozemku předložit snímek katastrální mapy (v kopii), jednoduchý nákres stavby provedený v měřítku (především pohledy), situaci umístění stavby na pozemku a popis sta- vebních materiálů použitých na střešní krytiny a fasády. 

Většina běžných typových projektů podle katalogů je pro území CHKO nevhodná. Konzultací, která je bezplatná, se vyhnete přepracovávání projektů, ušetříte čas a finanční prostředky.

 

  Jak stavět v CHKO Železné hory, brožura určená zájemcům o výstavbu domů pro bydlení - přiměřeně ji lze aplikovat i na příbuzné typy staveb (rekreační objekty, drobnou a doplňkovou architekturu a menší komerční stavby a provozovny). 

 

Konzultaci si můžete domluvit telefonicky (469 326 502, 469 326 500) na Správě CHKO Železné hory v Nasavrkách, nebo na stavebních úřadech, které náš pracovník pravidelně navštěvuje v předem daných termínech (v rámci území CHKO Železné hory).

 

První středa v měsíci:   

   
Hlinsko    

  800  -    930    

Ždírec nad Doubravou    

1000  -  1100    

Chotěboř    

1200  -  1500   

                                                                                                                                       

Druhá středa v měsíci: 

    
Seč    

  800  -  1000    

Třemošnice    

1030  -  1500   

 

Třetí středa v měsíci:      
Slatiňany    

800  -  1000    

Chrudim    

1030  -  1400 

 

Povolování staveb

Pro stavební záměry schvalované stavebním úřadem vydává Správa CHKO Železné hory závazná stanoviska, která jsou podkladem pro rozhodování stavebního úřadu. Jedná se o následující případy:

 • nové stavby

 • přístavby, nástavby, stavební úpravy

 • změny staveb před jejich dokončením

 • změny staveb spojené s kolaudačním řízením

 • změny užívání staveb

 • odstranění staveb

 

 

Základní regulativy při nové výstavbě a rekonstrukcích staveb:

 

Stavby objemově přiměřené objektům lidové architektury ve venkovské expozici, případně v příměstských územích v zónách ochrany přírody vyššího stupně (II, III) je nutno formovat takto:

 

 1. Hmota objektu v klasických proporcích – stavby přízemní, resp. s polopatrem, s podkrovím. Poměr hmoty stěnové části ke střešní alespoň 1:1,2

 2. Zastřešení sedlové, polovalbové či valbové, v oprávněných případech mansardové. Sklon střechy ideálně 45°, lze oscilovatod 40° do 50°.

 3. Minimalizovat rozdíl mezi niveletou podlahy přízemí a okolním upraveným terénem.

 4. Tvarosloví úměrně přizpůsobit tradičním výrazům. Okna nikoliv horizontální, spíše obdélná na výšku, případně čtvercová. Okna je žádoucí členit.

 5. Kompozice štítových fasád je nutno držet v symetrii podle střední osy.

 6. Ve štítových stěnách neprovádět balkony a loggie, v oprávněných případech u drobnějších staveb lze akceptovat loggii ve štítu, provedenou jako zapuštění štítové stěny, kdy zábradlí je tvořeno podlomením plynule navazujícím na boční části střechy.

 7. Přístavby, verandy, přístavky apod. zastřešovat buď malým příčným sedlem nebo pultovou střechou měkce odštěpenou ze střechy hlavní.

 8. Materiály doporučené:  vnější omítky - hladké
                                        střešní krytina - pálená, Bramac, asfaltové šindele apod.
                                        okna, dveře - dřevěné, členité, v přírodním povrchu nebo s nátěrem

 9. Materiály zapovězenéomítky - břizolit, kombinace s obkladačkami, zrcátky, břizolitovými sgrafity apod. 
                                        střešní krytina - vlnité a trapézové desky, tabulový plech apod., 

                                       
  okna - skleněné tvárnice (zvláště barevné), copilit, apod.

 10. Stavby od těchto požadavků odlišné lze připustit jen tehdy, jedná-li se o kvalitní architektonické dílo navržené autorizovaným architektem. Řešení takových staveb je nutno projednat v odborné komisi pro architekturu a urbanismus při Správě CHKO. 

 

Podrobně zpracované zásady pro úpravu starých a výstavbu nových budov

V zájmu zachování charakteru unikátní krajinné oblasti vydává Správa CHKO Železné hory zásady pro úpravu starých budov a pro výstavbu nových budov v hranicích CHKO Železné hory, které jsou východiskem pro stanoviska odborné architektonickourbanistické komise CHKO k předkládaným stavebním záměrům a projektům, i k jejich realizacím.

 

   Podrobně zpracované zásady pro úpravu starých a výstavbu nových budov v CHKO Železné hory  

 

 

 Další informační nateriály:

 

   Venkovská architektura 

 

       

             

 

                                                                                                                         

 

Správa CHKO Železné hory

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt